فرق نفس با روح چیست؟

فرق نفس با روح!!!! گاهی در کتاب‌ها و سخنان افراد، کلمۀ روح و نفس، مترادف و به جای یکدیگر به کار برده می‌شود. آیا این دو، یک چیزند؟ اگر نه، چه تفاوت‌هایی بین روح و نفس وجود دارد؟ بسیار دیده یا شنیده‌ایم که نویسنده یا سخنرانی، تعابیر روح و نفس را به یک معنا به [...]