ریشه‌یابی یک مشکل شایع در زوج‌ها

  منظم‌بودن به خودانضباطی است یک آدم منظم را در ذهن بیاورید. او چطور آدمی است؟ فقط خانه‌ و میز کارش تمیز و مرتب است یا به همه کارهایش به‌موقع می‌رسد، کیفش هم منظم است و در گفت‌وگو و ظاهر و آداب هم منظم و تمیز و مرتب است؟ نظر افراد مختلف ممکن است متفاوت [...]