روز ارتش جمهوری اسلامی ايران

29فروردین       روز ارتش جمهوری اسلامی ايران   اصل 143 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران مي گويد: "ارتش جمهوری اسلامی ايران، پاسداری از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوری اسلامی كشور را بر عهده دارد." اصل 144 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز تصريح دارد كه: "ارتش جمهوری اسلامی ايران، بايد ارتشی مكتبی و مردمی [...]