حقایق زندگیمان را تا چه حد در خواستگاری پنهان کنیم؟

حد و مرز پنهان‌کاری در خواستگاری   در زندگی هر دختر و پسری مسائلی وجود دارد که گاهی افراد به علت ترس از دست دادن طرف مقابل برخی از آن‌ها را بیان نمی‌کنند و گاهی هم برعکس، چیزهایی را می‌گویند که نیازی به گفتنش نیست و تنها باعث ترس و ایجاد نگرانی می‌شود. صداقت در [...]