چطور می شود عاشق خدا شد

برای عاشق خدا شدن راههای زیادی وجود دارد ، سه راه از آنها را می آوریم:1- اگرکسی نعمتهای خدا را «ببیند» وبداند که از جانب خدا، این نعمت نصیب او شده ! عاشق خدا می شود واین همان راهی است که خداوند برای محبوب شدن خودش در نزد خلقش ، به حضرت موسی فرمود: «تفسیر [...]