گاه‌شماری حیوانی

گاه‌شماری جانوری یا گاه‌شماری دوازده جانوری یک نوع گاه‌شماری قمری بر پایه گاه‌شماری چینی است که یک حیوان و ویژگی‌های معتبر آن را به هر سال در یک چرخه ۱۲ ساله تکراری اختصاص می‌دهد و در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی مانند ژاپن،[۱] کره جنوبی،[۲] ویتنام[۲] ، کامبوج[۳] و تایلند[۴] دارای [...]