3 خرداد سالروز آزادسازي خرمشهر

    ســـوم خــرداد ســالروز آزادســــــــــازی خــــــرمشـــــــهـــــر، در سال 1361 است؛ این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران، به عنوان روز مقـــاومت، ایثــار و پیـروزی نامگذاری شده است.       در سراسر سال های پر افتخار دفاع مقدس، روزهای بزرگی به ثبت رسیده است که عظمت و اهمیت آن همواره در اذهان باقی خواهد [...]