تاریخچه چهارشنبه سوری (چارشنبه سوری) در ایران

تاریخچه چهارشنبه سوری در فرهنگ ایرانیان باستان تاکنون یکی از آئین های سالانه و دیرینه ی ایرانیان جشن سوری ، چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است. ایرانیان آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می روند. چهارشنبه سوری، یک جشن بهاری [...]